Jorge Zorreguieta op 89-jarige leeftijd overleden

From OPENN
Jump to: navigation, search

Jorge Zorreguieta op 89-jarige leeftijd overleden Foto: AFP

Gepubliceerd: 09 augustus 2017 00:58 Laatste update: 09 augustus 2017 01:46

Jorge Zorreguieta, de vader van koningin Máxima, is dinsdag (lokale tijd) op 89-jarige leeftijd in de kliniek Fundaleu in de Argentijnse stad Buenos Aires overleden. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdagnacht.

"Hare Majesteit Koningin Máxima en Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander delen met groot verdriet mede dat de heer Jorge Horacio Zorreguieta, de vader van Koningin Máxima, op 8 augustus 2017 in Buenos Aires op 89-jarige leeftijd is overleden", meldt de RVD.

"De heer Zorreguieta leed sinds lange tijd aan een vorm van non-Hodgkin lymfoom. De begrafenis vindt plaats in besloten kring. Koningin Máxima, Koning Willem-Alexander en hun dochters de Prinsessen Catharina-Amalia, Alexia en Ariane zijn daarbij aanwezig."


Kliniek Koningin Máxima, die in het weekeinde naar Argentinië was gekomen, was in de kliniek aanwezig. Dinsdagmorgen vroeg werd ze bij aankomst gefilmd door de Argentijnse televisiezender Todo Noticias.

In november 2014 werd Zorreguieta in dezelfde kliniek, die gespecialiseerd is in de behandeling van leukemie, opgenomen. Toen al werd voor zijn leven gevreesd en brachten media zelfs het bericht dat hij was overleden.

Zorreguieta herstelde echter en was dit voorjaar zelfs in Nederland voor de viering van de vijftigste verjaardag van zijn schoonzoon koning Willem-Alexander.

Jorge Zorreguieta voor leukemie behandeldZie ook: Koningin Máxima terug naar zieke vader Omstreden Jorge Zorreguieta was in Nederland zeer omstreden vanwege zijn deelname aan de Argentijnse regering onder de militaire dictatuur onder generaal Jorge Rafael Videla eind jaren zeventig.

Hoewel hij zelf geen hand had gehad in de gruwelijkheden die onder het bewind van de junta werden gepleegd, en zelfs iedere kennis daarvan ontkende, kon er in de ogen van de Nederlandse politiek geen sprake zijn van zijn aanwezigheid bij het huwelijk van zijn dochter Máxima met prins Willem-Alexander.

Er was enige overredingskracht van onder andere minister van Staat Max van der Stoel en stuurmanskunst van toenmalige premier Wim Kok nodig om Zorreguieta te doen besluiten weg te blijven bij het huwelijk in februari 2002.

In de jaren daarna was hij wel voor familie-aangelegenheden regelmatig in Nederland. Máxima en het koninklijk gezin brachten ook om het jaar de kerstdagen door bij de Zorreguieta's in Argentinië.

Zorreguieta heeft zich verder nooit meer geuit over de 'jaren van lood', zoals de jaren van dictatuur in Argentinië heten. Hij was trots op zijn dochter, zo zei hij wel, en verder bewaarde hij het stilzwijgen.Jorge Zorreguieta at the age of 89 Photo: AFP Published: August 09, 2017 00:58 Last update: 09 August 2017 01:46    Jorge Zorreguieta, the father of Queen Máxima, Died at the age of 89 in the Fundaleu clinic in Buenos Aires, Buenos Aires, on Tuesday (local time). That is what the Rijksinformatiedienst (RVD) reports on Wednesday night.

"Her Majesty King Máxima and His Majesty King Willem-Alexander Share with great sadness that Mr. Jorge Horacio Zorreguieta, The father of Queen Máxima, died in Buenos Aires at the age of 89 on August 8, 2017, "reports the RVD.

"Mr. Zorreguieta has been suffering from a form of non-Hodgkin's lymphoma for a long time. The funeral takes place in a closed circle. Queen Máxima, King Willem-Alexander and their daughters The Princesses Catharina-Amalia, Alexia and Ariane are present. "


Clinic Queen Máxima, who came to Argentina at weekends, was in the clinic. On Tuesday morning she was filmed on arrival by the Argentine television channel Todo Noticias.

In November 2014, Zorreguieta was incorporated in the same clinic, specializing in the treatment of leukemia. When already feared for his life, media even sent the message that he had died.

However, Zorreguieta recovered and was even in the Netherlands this spring for the celebration of the fifth anniversary of his son-in-law King Willem-Alexander.

Jorge Zorreguieta treated for leukemia See also: Queen Máxima back to sick father Controversial Jorge Zorreguieta was highly controversial in the Netherlands because of his participation in the Argentine government under the military dictatorship under General Jorge Rafael Videla in the late seventies.

Although he himself had no hand in the horrors committed under the Junta regime, and even denied any knowledge of it, there could be no presence in the eyes of Dutch politics at the marriage of his daughter Máxima with Prince William Alexander.

There was some persuasive power from, among others, Minister of State Max van der Stoel and steering art of former Prime Minister Wim Kok in order to decide Zorreguieta to stay away from the marriage in February 2002.

In the years after, he was regularly in the Netherlands for family affairs. Máxima and the royal family also spent the Christmas season at the Zorreguietas in Argentina.

Zorreguieta never again spoke of the 'years of lead', as the years of dictatorship in Argentina are called. He was proud of his daughter, so he said, and further he kept silent.